Make your own free website on Tripod.com

فونت های زیر را به روی دستگاه خود کپی کنید

و بد وارد کنترل پانل میشوید گزینه فونت را اجرا کنید

بد از روی منو گزینه فایل و بد اینستال فونت جدید را انتخواب کنید

و فونت های زیر را وارد آن میکنید در صورت فشرده بودن آن را باز کنید

 

download 1

download 2